20111218-HadovnaNo, ano, byla kosa, Holesov hlasil 5-6m/s, v narazaech vic, ale ja uz musel... :-)


000-IMG_8971.zm.JPG.small.jpeg
001-IMG_9008.zm.JPG.small.jpeg
002-IMG_9016.zm.JPG.small.jpeg
003-IMG_9022.zm.JPG.small.jpeg
004-IMG_9024.zm.JPG.small.jpeg
005-IMG_9029.zm.JPG.small.jpeg
006-IMG_9030.zm.JPG.small.jpeg
007-IMG_9049.zm.JPG.small.jpeg
008-IMG_9069.zm.JPG.small.jpeg
009-IMG_9073.zm.JPG.small.jpeg
010-IMG_9117.zm.JPG.small.jpeg